چاله میدان، هنوز هم آدمهای لوطی دارد

Published on :

. تابستان برای کاری، قرار شده بود با یکی از قدیمیهای محله چاله میدان مصاحبه کنم و از او درباره روزگار قدیم بپرسم. کسی که قرار بود با او حرف بزنم “علی ورمزیار” بود ملقب به علی کفاش. گویا یک کفاشی کوچک داشت توی چاله میدان که این کفاشی هنوز […]