سرایت اصل «بکش و خوشگلم کن» به آقایان!

Published on :

. دیگر گذشت آن دوره که مرد را با سبیل کلفت می شناختند و پوست زبر؛ دوره، دوره صورت صاف‌هاست و ابرو تمیزها !   گزارش از آرایشگاه های مردانه را اینجا بخوانید