روزنوشت ۱۷

Published on :

. چند وقت پیش یکی از معتادهای ترک کرده، داستان تصمیم جدی اش برای ترک را تعریف می کرد. می گفت اوضاعم خیلی بد بود. همه چیزم را از دست داده بودم. خانه، زندگی، خانواده، کار… کارم به کارتن خوابی و جوب های خیابان ها کشیده بود. هر روز که […]