فرآیند تبدیل خارش کف دست به پول بادآورده!

Published on :

. برای خیلی‌هایمان پیش آمده که از گذشتگانمان، مادربزرگ و پدربزرگ و حتی مادر و پدرمان چیزهایی شنیده باشیم و مقید به رعایت اصولی شده باشیم که هرگز دلیلش را نپرسیده‌ایم و نمی‌دانیمشان. قوانینی که انگار رعایت نکردنشان از گناه کبیره بدعقوبت‌تر است و عقوبتش در همین دنیا، آن‌هم در […]